Auteursrichtlijnen

  • Aanleveren kopij. De redactie ontvangt de kopij bij voorkeur digitaal, in een Word-bestand. De stukken worden, voorzien van adres en telefoonnummer van de auteur, per e-mail gestuurd naar de redactiesecretaris Marieke Dwarswaard, e-mail: info@tijdschriftholland.nl. Wanneer men niet in staat is de kopij per e-mail te leveren of als een ander tekstverwerkingsprogramma is gebruikt, neemt men eerst contact op met de redactiesecretaris.
  • Artikelen. Artikelen in Holland Historisch Tijdschrift worden geschreven in het Nederlands en zijn maximaal 3.400 woorden, inclusief noten (deze bedragen maximaal 500 woorden). Voor meer informatie over de richtlijnen, zie de huisstijlgids.
  • Illustraties. Tegelijk met de kopij dienen voorstellen te worden gestuurd voor het illustratiemateriaal met de bijbehorende onderschriften. In de eindfase dient de auteur zelf te zorgen voor foto’s die geschikt zijn om afgedrukt te worden. De foto’s dienen vrij van rechten te worden aangeleverd. Indien dit problemen oplevert dient de auteur hierover ruim van tevoren contact op te nemen met de redactie. Voor meer informatie over de illustraties en bijschriften, zie de huisstijlgids.
  • Publicatie. Indienen van kopij houdt in dat de auteur toestemming verleent tot publicatie in Holland Historisch Tijdschrift. Ook gaat de auteur akkoord met de publicatie van het artikel op het internet. De opvattingen in de tekst zijn uitsluitend voor verantwoording van de auteur. Door het indienen van de kopij geeft de auteur tevens te kennen dat niet reeds eerder een stuk met globaal dezelfde inhoud is gepubliceerd of elders aangeboden voor publicatie. De auteur ontvangt geen honorarium voor een opgenomen bijdrage.
  • Persoonlijke gegevens. De auteur dient naast de kopij ook enige gegevens over functie, werkkring e.d. te geven die relevant zijn voor de bijdrage. Deze gegevens worden bij plaatsing opgenomen in een lijst van medewerkenden.
  • Overname. De redactie stelt de gepubliceerde bijdrage niet aan anderen voor overname ter beschikking dan na overleg met de auteur.
  • Beoordeling. Alvorens te besluiten over publicatie, vindt beoordeling van het artikel plaats door de redactie. De auteur ontvangt uiterlijk na drie maanden bericht of het in principe in aanmerking komt voor plaatsing dan wel dat het door de redactie is afgewezen. Bij een positieve beslissing wordt meegedeeld wie de contactpersoon is met wie de auteur verder overleg kan plegen. Deze kan de auteur verzoeken veranderingen aan te brengen in de tekst en illustraties.
  • Correcties en drukproef. In overleg met de contactpersoon zullen er een of meerdere versies worden ingeleverd, die van commentaar en correcties worden voorzien. Na goedkeuring van de eindversie ontvangt de auteur nog een drukproef. Hierin mogen alleen correcties worden aangebracht van zetfouten. De drukproef dient binnen een week te worden gecorrigeerd en geretourneerd aan de eindredacteur Jasmijn Boonacker.
  • Auteursexemplaren. De auteur van een artikel ontvangt gratis vier exemplaren van het nummer waarin diens bijdrage is gepubliceerd. Als de auteur meer dan de aangegeven aantallen wenst, kan dat worden doorgegeven aan de contactpersoon bij de redactie. De auteur draagt hiervan zelf de kosten.
  • Huisstijl. Richtlijnen voor de kopij kunnen worden gevonden in de huisstijlgids van Holland Historisch Tijdschrift. Download hier de Huisstijlgids Holland