Privacy Statement

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Holland Historisch Tijdschrift houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Holland Historisch Tijdschrift hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Holland Historisch Tijdschrift houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent je persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als Holland Historisch Tijdschrift zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Holland Historisch Tijdschrift
info@tijdschriftholland.nl
071-527 2699
Voorzitters: Romy Beck & Frank de Hoog

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Holland Historisch Tijdschrift verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

– Het aangaan van overeenkomsten
– Het versturen van nieuwsbrieven
– Het aangaan van arbeidsovereenkomsten
– De distributie van grafische producten
– Het ontwerpen van grafische producten
– Het vastleggen van situaties waarop u in beeld komt (fotografie)


Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je gebruiken:

 • naam
 • adres
 • woonplaats
 • telefoon
 • email
 • foto 
 • abonnementsgegevens (tijdschrift).

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het verrijken van adresbestanden met bijvoorbeeld een betalingskenmerk. Daarnaast kan in verband met storing aan ons machinepark worden besloten dat een opdracht bij derden wordt verwerkt.
Wij als Holland Historisch Tijdschrift geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.


Bewaartermijn

Holland Historisch Tijdschrift bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Wanneer gegevens aanvulling geven op orderinformatie worden deze, samen met de bewuste order, gearchiveerd na het afsluiten van de order. 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen;

Ict is een belangrijk aspect wanneer het gaat om de continuïteit van onze organisatie. Om deze reden zijn diverse maatregelen genomen om de continuïteit van zowel hard- als software evenals de integriteit van de (bedrijfskritische) data te kunnen waarborgen:

 • De toegang tot data is beveiligd. Alleen gebruikers met een gebruikersnaam en een wachtwoord hebben toegang tot (delen van) de data;
 • Wij hanteren een wachtwoordenbeleid.
 • Op basis van rechten en rollen wordt geautomatiseerd invulling gegeven aan functiescheiding doordat via autorisaties functies worden toegekend aan onze medewerkers. Hierdoor kunnen registrerende, bewarende en beschikkende functies van elkaar gescheiden worden. Functiescheiding geldt zowel voor systeembeheerfuncties als voor het gebruik van de (administratieve) softwaresystemen;
 • Er mag geen data worden opgeslagen op losse media zoals USB-sticks, notebooks, tablet-pc’s en smartphones.
 • De toegang tot mobiele apparaten zoals notebooks, tablet-pc’s en smartphones is beveiligd met een toegangcode om te voorkomen dat derden (onbevoegd) toegang krijgen tot de data;
 • (Geactiveerde) computers (ook laptops, smartphones en andere mobiele apparaten) dienen onder toezicht te blijven van de eigenaar en mogen niet (zonder beveiliging) onbeheerd achter gelaten worden (zoals in auto, trein, etc.);
   

Wachtwoord beleid

Holland Historisch Tijdschrift hanteert een sterk wachtwoordbeleid.


Rechten omtrent je gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke we van u hebben. Tevens kan u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.


Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.


Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!